Paroles.cc - Chercher

Les paroles de la chanson
« Haruga jinago »
The Hong Kong Knife

Hey girl this is all I can do for you please forgive me

Ijesoya naui mamul noege jonhanunde
nonun we iron narul tonagaya henunji
why narul dashi ullyo dashi we we why narul dashi ullyo we
dashi norul buthjabgo shiphodo dashi norul anabogo shiphodo
nomu gasum apha nan nunmurina

Saranghan noigie ihehessona ijewa huhoehanun babogathun na
ne giogi jogumshig ijhyojilkabwa sashil guge nanun duryowo

Haruga jinago haruga jinado dougdo guriwoman jinunde
gasumi aphaso aphaso michilgod gatha guman pyonanhi nal bonejwo

Are you listening this one goes out to you listen

Ajig nan ulgo inunde nonun negeso do morojyogago hey
da jinan irirahedo jamshi ne mosubul senggaghe
ijen doedollil su obsume nan to hanshimhan i hansume narul gadwo
ne oduwodon sulphum gudero niga nal dashi gioghal su ige

Negyothe udgo inun gu sarambomyo gakkymshig noui mosub to olligonhe
jal aljiman iromyon andoendanungol nodo nawa gathgil baralpun

Haruga jinago haruga jinado guriwoman jinunde
gasumi aphaso aphaso michilgod gatha guman pyonanhi nal bonejwo

Hansungan ne jonbuyojiman ijenun nol bonejwoya hal god gatha
gumankhum do aphugejiman noman hengboghal su idamyon nan

Shigani hurugo shigani gullodo jogumshig ijoyaman hageji
amuri jiwodo amuri jiuryohedo gurolsurog doug guriwo

Haruga jinago haruga jinado
himdun nanalduri gyesogdoen ne sarangun kuthnasso

Doudgo guriwoman jinunde
ne gasumun aphujiman ne gasumun aphujiman

Gasumi aphaso aphaso michil god gatha
himdun nanari gyesogdoen ne sarangun kuthnasso

Guman pyonanhi nal bonejwo
ne gasumun aphujiman ne gasumun aphujiman